Hein-Kuddels Buddelschippbau

Min Nohber, wat jo man de Hinnerk is, het de Seemanngarn vun ADVANTAGE gelesen. Nee, nee, mint he, da wirst jo ganz Bregenklöterich un schlauer bin ick ook nich.

Hinnerk segg ick, bliev mol ganz ruhig, kum mol mit, ick hew da wat.

 

 

 

Kuddel
Zu unseren Buddelschiffen


 
Werkzeug

Warktüch

Also hör mi mol to: Ohne Warktüch kannst nix mooken. Du brookst:

Messer, Draht, Nadel un Faden ut den Nähkasten vun dien Oolsch;
un Spatel, Kitt, een Korken. Eene Tang is good, un een beeten Speziolwarktüch. Dat kannste aber all selbstmoken ut Drahteselspeichen un Büroklammern.

   
Material

Material

Material brookst ook.
Erstmol de Buddel mit Korn: dat is ja mol das wichtigste. Dann een beeten Triebholz för’n Rumpf un de Konsol. Een poor Schaschlikspieße för’n Mast, Baum un Gaffel. Een beeten Plünnkram för de Segel. Nich vorgeeten: Farv un Pinsel.
 

   
Schiff

Buddelschippwarft

So, nu geit dat los op de Buddelschippwarft.
Erstmol trinkst Du ganz sutche de Buddel Korn ut. Danach fangst mit’n Rumpf an. Een beeten sägen ,schliefen un pönen. De Masten schnitzen un de Segel schnieden. Un dann allns tohoop setten. Mit dat Nähgarn mookst de Takelage. Dat is een sehr feinfühlige Arbiet. Dadewegen brookste de Korn, för de ruhige Hand. Du mußt oppassen, dat de Foden bannig nug lang blievt, du brookst em later on ton oprichten vun de Masten.
 

   
Fertige Schiff

Dat Schip is fartig

wat sechst nu? Dat Schipp is fartig. Seiht man good ut. Nu mookst de Funktionsprüfung. Mit den bannig langen Foden richtst den Mast op. Allns klor?
 

   
Flasche

De Buddel

De Buddel is nu noch leer un dat is good so.. Nu nimmst den Kitt. Mit een beeten Abtönfarv mookst den Kitt blu. Mookst een Wurst un bringst er inne Buddel. Dat is nu dat Water. Blievt de Konsol, de klevst nu an.
 

   
Schiff im Flaschenhals

Stapelloop

Allns fartig nu, dat Schipp ward nu sorchfaltig tosammen geklappt un durch den Buddelhals in de Buddel inschöben. Opgepasst, de Enden vun den Foden möt buten blieben. Dat Schipp good in’t Water indrücken.

Nu hest un beeten Tied.
De Knete muß nu trocknen, Tied för een Schluck Korn.
 

   
Schiff aufrichten

Klaar Schip

So, min Jung, nu kommt de spannende Moment wo de Elefant dat Water lasst!
Du richtst den Mast op. Dadeför ziehst an Faoen. Schafft.
Nu kannste den ganzen losen Kladderadasch ankleven un abschnieden.
 

   
Fertiges Schiff

De Buddelschip

Nu biste baff, wat? Fix de Korken opsteckt, een Tampen umwickelt un dat Siegel opdrücken.
Dien Buddelschipp is fardig!
Eene echte Gronate, Renote.

Wenn dat keen Grund is för een gooden Schluck oder veellicht twee? Kum set di hin un bewunner dien Schipp! Nu bist Reeder: Buddelschiffreeder!
 

Zu unseren Buddelschiffen Kuddel